Skip to main content

Brightsite levert een belangrijke bijdrage aan de transitie van de chemische industrie naar hernieuwbare energie- en grondstoffen, met als doel de sector klimaatneutraal en circulair te maken met behoud van werkgelegenheid. Veiligheid & maatschappelijke acceptatie zijn randvoorwaarden voor de transitie naar een duurzame chemische industrie. In deze reeks aan Expert opinions deelt Esta de Goede (Programma Manager Safety & Society) haar professionele mening. Haar doel? Bewustzijn creëren voor het belang van veiligheid en sociale acceptatie bij toekomstige innovaties en ontwikkelingen. Vraag Esta om met u mee te denken.

Esta: “Veiligheid is naar mijn mening een onderbelicht thema bij het ontwikkelen van oplossingen voor de duurzaamheidstransitie. Momenteel ligt de focus van voorstellen vaak op technologie en geld. Bij Brightsite vormen veiligheid en acceptatie de basis van onze innovaties, technieken en scenario’s. Cruciaal voor toekomstbestendige ontwikkelingen die impact hebben. Het moet veilig zijn voor de medewerkers, het milieu en de samenleving, anders wordt het niet geaccepteerd en heeft het weinig nut. Veiligheid en acceptatie is geen stilstaand veld, maar constant in beweging. De normen verschuiven door technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Prestaties in de toekomst vragen om een gecoördineerde, systematische en multidisciplinaire programmatische en projectmatige aanpak. Het vraagt om vooruitdenken en voortbouwen op huidige en toekomstige wetgeving en samenleving. De samenleving verandert en accepteert geen risico’s en overlast meer. Ik deel mijn ‘Expert opinion’ in een serie, om u op weg te helpen.”

Is uw procesveiligheidsanalyse fit for purpose?

De chemische industrie investeert fors in robuuste HSE (Health, Safety and Environment) managementsystemen, maar ook in initiatieven die de procesveiligheid continu verhogen. HSE-management staat de komende jaren voor grote uitdagingen door de toenemende complexiteit als gevolg van digitalisering en de opkomst van nieuwe technologieën. Door deze veranderende situatie zijn reguliere HSE-managementsystemen en -methodieken mogelijk niet langer geschikt als middel om vooraf risico’s te identificeren en te beoordelen. We moeten ons realiseren dat de methoden die we tegenwoordig gebruiken, zijn geëvolueerd met de bedrijven die we zijn, met de technologieën die we gebruiken. In deze Expert opinion gaan we vanuit dit perspectief in op de PVA methodiek (Procesveiligheidsanalyse). De focus van de PVA ligt op het gebied van chemische gevaren, chemische interacties en procescondities.

What is een procesveiligheidsanalyse (PVA)? Bent u zich ervan bewust dat de manier waarop u een PSA uitvoert misschien niet past bij de technologieën die nodig zijn voor de transitie? Op welk moment in een ontwikkeling moet een PSA uitgevoerd worden? Klik op het tabblad hierboven om de Expert opinion te lezen.

Is uw procesveiligheidsanalyse fit for purpose?

Het fundament voor de PVA is gelegd door één van de grondleggers van procesveiligheid – Trevor Kletz – in de jaren 80 van de vorige eeuw. Een PVA is een gestructureerde methode die bedoeld is om één van de aspecten van inherent veilig ontwerp te identificeren, namelijk de inherente gevaren van chemische processen. Met de PVA kan worden geëvalueerd of het mogelijk is deze gevaren te elimineren en mogelijke effecten van resterende gevaren te beheersen. Met als doel preventie, vermindering en bescherming om een veilige omgeving te bereiken. Het elimineren van inherente chemische gevaren leidt tot een inherent veilig ontwerp. Met andere woorden: Safe-by-Design. Het resultaat van een PVA is een basis document voor het managen van uw procesveiligheid. Het is de gedocumenteerde kennis van chemische gevaren die moet worden gebruikt bij ontwerp, bedrijfsvoering en Management of Change. Voor veel bedrijven zijn de details van de gebruikte PVA meegegroeid met de aard van het type productieprocessen, gebruikte grondstoffen en eindproducten.

Brightsite is zich ervan bewust dat voor de transitie van de chemische industrie naar klimaatneutraliteit nieuwe processen met andere grondstoffen, energiebronnen en werkwijzen ontwikkeld moeten worden. Dit betekent dat de PVA-methode die we normaal gesproken gebruiken mogelijk niet meer geschikt is voor het beoogde doel. Dus besloten we terug te gaan naar de basisprincipes van de PVA en de toepasbaarheid op verwachte toekomstige vereisten te controleren. Vervolgens passen we deze (eventueel aangepaste) uitgangspunten toe op onze nieuwe ontwikkelingen.

Brightsite is zich ervan bewust dat voor de transitie van de chemische industrie naar klimaatneutraliteit nieuwe processen met andere grondstoffen, energiebronnen en werkwijzen ontwikkeld moeten worden. Dit betekent dat de PVA-methode die we normaal gesproken gebruiken mogelijk niet meer geschikt is voor het beoogde doel. Dus besloten we terug te gaan naar de basisprincipes van de PVA en de toepasbaarheid op verwachte toekomstige vereisten te controleren. Vervolgens passen we deze (eventueel aangepaste) uitgangspunten toe op onze nieuwe ontwikkelingen.

Gebruikt u een PVA-methode om de gevaren van de processen die u nodig heeft voor de transitie te identificeren? Brightsite is benieuwd naar uw ervaringen. Neem contact op met Esta de Goede, manager van dit programma. We kijken er naar uit u te ontmoeten!

Veiligheid & maatschappelijke acceptatie in de transitie naar een duurzame chemische industrie

Brightsite wil aantonen dat de doelstellingen van het Nederlandse klimaatakkoord voor 2030 en 2050 bereikt kunnen worden door bestaande technieken toe te passen en nieuwe technologieën op industriële schaal te ontwikkelen. Technologieën waarmee de chemische industrie circulair en klimaatneutraal kan worden.

Zijn de innovatieve nieuwe technologieën en scenario’s voor de transitie van de chemische industrie naar circulair en klimaatneutraal levensvatbaar? Zijn ze veilig en geaccepteerd door de samenleving? Kennen we de gevaren en risico’s van nieuwe ontwikkelingen? Klik op het tabblad hierboven om de Expert opinion te lezen.

Veiligheid & maatschappelijke acceptatie in de transitie naar een duurzame chemische industrie

Wij zijn ervan overtuigd dat technologieën en scenario’s voor de transitie van de chemische industrie naar circulair en klimaatneutraal alleen haalbaar zijn als ze veilig en maatschappelijk geaccepteerd zijn. We moeten dus de gevaren en risico’s van nieuwe ontwikkelingen kennen. We moeten deze risico’s en gevaren vermijden en voorkomen. We moeten de mening van de samenleving over onze ontwikkelingen begrijpen en er rekening mee houden. Brightsite wil de juiste beslissingen nemen, op feiten en wetenschap gebaseerd.

Naast het ontwikkelen van (nieuwe) technologieën en transitiescenario’s ontwikkelt Brightsite ook een aanpak om scenario’s, veiligheids- en maatschappelijke aspecten vanaf de vroege stadia van de ontwikkeling van een technologie aan te pakken. Onze horizon is voorbij 2030 richting 2050. We beseffen dat we de toekomst moeten ontwerpen en hiernaar moeten ontwikkelen. We gaan uit van de huidige normen en waarden op het gebied van veiligheid & maatschappij en anticiperen en betrekken toekomstige trends en ontwikkelingen.

We hopen dat u met ons mee wilt op onze reis naar een veilige en maatschappelijk geaccepteerde klimaatneutrale chemische industrie en we zullen u regelmatig op de hoogte houden van onze voortgang en overwegingen.

Heeft u vragen over dit onderwerp, wilt u een bijdrage leveren aan dit programma of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact op met Esta de Goede, manager van deze programmalijn. We kijken er naar uit je te ontmoeten!

Nieuwe opkomende gevaren die de energie- en grondstoffentransitie met zich mee gaan brengen

We zijn bekend met de gevaren van onze huidige chemische processen. We hebben passende maatregelen in onze fabrieken getroffen ten aanzien van de hieraan verbonden risico’s. Maar heeft u er al eens over nagedacht dat die gevaren kunnen veranderen door de energie- en grondstoffentransitie waarmee Nederland klimaat neutraal wil worden? Of dat bestaande maatregelen door toekomstige veranderingen in de bedrijfsvoering niet meer zullen volstaan? In expert opinion 3 gaan we in op de nieuwe opkomende gevaren die de energie- en grondstoffentransitie met zich mee gaan brengen. Het gaat dan met name over nieuwe gevaren van de nieuwe processen, denk aan grootschalig waterstofgebruik, plasma chemie, elektriciteit.

Upcoming…

De derde Expert opinion wordt in april 2022 gedeeld.

Safety and society

Safety is our number one priority, ensuring that – at the end of the day – everyone returns to home in good health. We always strive to be a good neighbor, both to our internal and external neighbors. The program line Safety and society  focusses on securing of integral process safety and societal acceptance.

In order to comply with our goals and continue to do so in a changing environment, we work on several sub-themes within three main themes:

  • Safety Leadership
  • Governance & Processes
  • Asset Design & Operation
Download flyer

Esta de Goede  shares her opinion to make you aware of the importance of safety and social acceptance as enablers for the transition to a sustainable chemical industry > Go to Expert Opinion

Interested in participating?

I would be delighted to meet you and discuss how we can work together.

The safest, most competitive and most sustainable chemicals and materials site

The future outlook is that in 2025 Chemelot is to be the safest, most competitive and most sustainable chemicals and materials site in Western Europe. In 2050 Chemelot has been successful in implementing and maintaining the highest safety standards in a changing industry. Chemelot is an industry leader in safety and shares its expertise with others. And each day, all colleagues return in good health to their homes in a society that accepts our presence.

Do you want to contribute to this program, or do you want to make use of our services? Please get in touch with Esta de Goede, manager of this program line. We are looking forward to meeting you!

We want to make a major contribution to the transition of the chemical industry to other energy and feedstock sources, with the aim of making this sector climate neutral and circular while retaining employment. Safety & societal acceptance are enablers for the transition to a sustainable chemical industry. In this expert opinion series, Esta de Goede (Program Manager Safety & Society) shares her opinion. She wants to make you aware of the importance of safety and social acceptance and is available for questions. Ask Esta to think along with you and share your opinion!

Esta: “In my opinion, safety is an overlooked theme when developing solutions for the sustainability transition. Currently, the focus of proposals is often on technology and revenues. At Brightsite, safety and acceptance are the foundation of our innovations, techniques and scenarios. It is crucial for future-proof developments that will make an impact. It must be safe for the employees, environment and society and if not it won’t be accepted and is of no use. Safety and acceptance is not a stationary field, but constantly on the move. The standards of qualification shift, because of technical and social developments. Performance in the future requires a coordinated, systematic and multidisciplinary programmatic and project-based approach. It requires thinking ahead and building on current and future legislation and society. Society changes and does no longer accept risks and nuisance. I will share my ‘expert opinion’ in a series, to help you along.”

Safety & societal acceptance in the transition to a sustainable chemical industry

Brightsite wants to demonstrate that the Dutch climate agreement goals for 2030 and 2050 can be reached by applying existing and developing new technologies at industrial scale. Technologies that will enable chemical industry to become circular and climate neutral.

Are the innovative new technologies and scenarios for the transition of the chemical industry to circular and climate neutral viable? Are they safe and accepted by society? Do we know the hazards and risks associated with new developments? Click on the tab above to read the expert opinion.

Safety & societal acceptance in the transition to a sustainable chemical industry

Brightsite believes that the technologies and scenarios for the transition of chemical industry to circular and climate neutral are only viable when they are safe and accepted by society. So we need to know the hazards and risks associated with new developments. We need to avoid and prevent those risks and hazards to happen. We need to understand and take into account the opinion of society towards our developments. Brightsite wants to make the right decisions, fact and science based.

Beside developing (new) technologies and transitions scenarios Brightsite also develops an approach how to address scenarios, safety & societal aspects appropriate from early stages of development of a technology on. Our horizon is beyond 2030 towards 2050. We realize we have to design the future and develop it accordingly. We start with today’s standards and values on safety & society and we anticipate and include future trends and developments.

We hope you want to join us on our journey to a safe and societally accepted climate neutral chemical industry and we will keep you regularly informed about our progress and considerations.

Do you have questions regarding to this subject, do you want to contribute to this program, or do you want to make use of our services? Please get in touch with Esta de Goede, manager of this program line. We are looking forward to meeting you!

Is your Process Safety Analysis fit for purpose?

The chemical industry is investing heavily in robust HSE (Health, Safety and Environment) management systems, as well as in initiatives that will bring about a continuous increase in process safety. In the years to come, HSE management will be faced with major challenges due to increasing complexity resulting from digitalization and the emergence of new technologies. This changing situation means that our HSE management systems and methodologies may no longer be suitable as a means of identifying and assessing risks on forehand. We need to realize that the methods we use nowadays have evolved with the companies we are, with the technologies we use. In this expert opinion we will focus on the Process Safety Analysis (PSA) methodology from this perspective. The focus of the PSA is on chemical hazards & interactions and process conditions.

What is a Process Safety Analysis (PSA)? Are you aware that the way you do a PSA may not match with the technologies you need for the transition? At what moment in a development should you do a PSA? Click on the tab above to read the expert opinion.

Is your Process Safety Analysis fit for purpose?

The fundamentals for the PSA have been drawn up by one of the founders of process safety – Trevor Kletz – in the 80’s of the past century. A PSA is a structured method meant to identify one of the aspects of inherent safe design i.e. the inherent chemical process hazards. With the PSA the possibility of eliminating these hazards and controlling possible effects of remaining hazards can be evaluated aiming to prevent, reduce, and protect to reach a safe environment. Eliminating inherent chemical hazards leads to an inherent safe design. In other words: Safe-by-Design. The result of a PSA is a fundamental document in managing your process safety. It is the documented chemical hazard knowledge to be used in design, operations and Management of Change. For a lot of companies the details of the PSA used, evolved in a way that was dictated by the nature of the type of production processes, used raw materials and final products.

Brightsite is aware that for the transition of the chemical industry to climate neutrality new processes with other raw materials, energy sources and operation modes need to be developed. This means that the PSA methods we normally use may not be fit for purpose anymore. So we decided to go back to the basic principles of the PSA and check their applicability to anticipated future requirements. Next we apply these (possibly adjusted) basic principles on future new developments.

We start with PSA in the earliest stages of our developments. And we will update the PSA in the course of the development. In our PSA we make a hazard inventory based on chemical hazards, chemical interactions and the intended chemical process. Via the key words: minimize, substitute, attenuate and simplify we challenge how we can eliminate or minimize hazards. Our perfect team to do this is a multidisciplinary group and an independent chair.

Do you use a PSA methodology to identify the hazards of the processes you need for the transition? Brightsite is curious to hear your experiences. Please get in touch with Esta de Goede, manager of this program line. We are looking forward to meeting you!