Hoe kijkt Europa naar de transitie van de chemische industrie?

People

Een toekomstbestendig Chemelot vraagt om gezamenlijke, duurzame innovatie. Daarbij is het van belang processen in te zetten die voorzien in de behoefte van de site als geheel én passen binnen de toekomstige ontwikkelingen in Europa. Björn Koopmans (Programmamanager bij Chemelot Circular Hub) geeft zijn visie op de ontwikkelingen binnen Europa met betrekking tot de verduurzaming van de chemische industrie. Wat kan Brightsite voor Europa betekenen en vice versa?

Björn Koopmans, Programmamanager bij Chemelot Circular Hub:

“Het is zaak de verbinding binnen de ARRRA-regio te zoeken, en bij de transitiepaden die we uitstippelen burgers en bedrijven mee te nemen.”

“Voor het realiseren van een duurzame, concurrerende chemische industrie is Europa zeer belangrijk. Europa is bepalend, zodanig dat de Nederlandse wet- en regelgeving doorgaans een afgeleide is van het Europese beleid. Brightsite kan binnen die kaders op zoek gaan naar de meest effectieve manier om de transitie naar hernieuwbare energie en grondstoffen te realiseren”, vertelt Koopmans, die is gespecialiseerd in Europees beleid en naast Programmamanager bij Chemelot Circular Hub tevens trekker is van de werkgroep Beleid bij het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE).

Transitie is hot topic

De overgang naar een CO2 en fossiel neutrale chemie staat hoog op de Europese agenda, maar moet nog in wet- en regelgeving gevangen worden. “Er is al veel gaande op dat gebied en het is goed dat Brightsite hierover mee praat. Hernieuwbare energie, recycling van (biobased) plastics, plastic verpakkingen, duurzaam productbeleid, maar ook het empoweren van consumenten en voorkomen van ‘greenwashing’ zijn belangrijke thema’s waar beweging in zit en waar aan beleid wordt gewerkt. Er is een hele lijst aan onderwerpen waar Europees beleid moet aansluiten bij de transitie die de chemische industrie doormaakt en andersom. Zo is het om chemische en mechanische recycling van de grond te krijgen belangrijk dat ook wet- en regelgeving op dat vlak van de grond komt. Alleen zo kunnen we onjuist gebruik van afval en biogrondstoffen voorkomen”, aldus Koopmans.

Spanningsveld beleid & transitie

“We willen met zijn allen af van fossiel en naar gebruik van biomassa, afval en CO2. Het zou voor Brightsite goed zijn om onder andere te focussen op afval. Daarbij is opschaling, van een behapbare pilot naar grote volumes en commerciële fabrieken een enorme uitdaging. Er moeten in Nederland afspraken komen over hoe aan voldoende hernieuwbare grondstoffen te komen. Voor energie geldt hetzelfde. Het omgaan met schaarste en helpen om de juiste routes in te zetten om daar zo optimaal mogelijk mee om te gaan, is iets waar Brightsite bij uitstek sterk in is. Voor beleidsmakers is het een lastige balans. De beperkte hoeveelheden grondstoffen en energie kunnen maar één keer gebruikt worden. Er moet goed nagedacht worden naar welke sector wat gaat en beleid moet daarop ingericht worden. Ik ben enthousiast over de modellen, CIMS en SCIAR, die jullie binnen Brightsite’s programmalijn 5 hebben ontwikkeld om naar de transitiepaden te kijken. Die modellen ga ik in Europa presenteren, met behulp van modellen kunnen de effecten van beleid in kaart worden gebracht”, benadrukt Koopmans.

“In Limburg is het mooi om te zien dat Brightsite de verbinding zoekt met Chemelot Circular Hub en andere initiatieven.”

We moeten het samendoen

“Om de klimaatdoelstellingen te kunnen behalen moeten we nú aan de slag. Het is belangrijk dat de neuzen binnen de chemie dezelfde kant op staan. Chemelot, en ook Nederland, kunnen het niet alleen. In Limburg is het mooi om te zien dat Brightsite de verbinding zoekt met Chemelot Circular Hub en initiatieven als Brightlands Circulair Space hierbinnen, en daarbuiten met het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie. Daarnaast is het zaak de verbinding binnen de ARRRA-regio (Antwerpen-Rotterdam-Rijn-Ruhr-Area) te zoeken. En bij de transitiepaden die we uitstippelen burgers en bedrijven meenemen”, benadrukt Koopmans.

“Europa is belangrijk voor Brightsite gezien de wet- en regelgeving en andersom kan Brightsite voor Europa belangrijk zijn door het aandragen van relevante input om de transitie van de chemische industrie mogelijk te maken. Het is cruciaal om vanuit de industrie met voorstellen en ideeën te komen. Als Brightsite hebben jullie zowel zicht op bestaande en innovatieve, disruptieve technologieën. De transitie zal bestaan uit tussenstappen. We moeten het vizier open houden, niet focussen op één technologie. En dat is aan Brightsite wel besteed”, besluit Koopmans.

Het  Nieuwe Circulaire Economie Actieplan (maart 2020) : dé basis van wetgevende en niet-wetgevende initiatieven rond circulariteit in de EU.

Het Platform GCNE focust momenteel op Einde Afval Status. Europese wetgeving die moet bijdragen aan meer recycling van plastics en gebruik van recyclaat:

  • Herziening Kaderrichtlijn Afvalstoffen (focus op voedselverspilling en textiel)
  • Herziening Richtlijn Verpakkingen en Verpakkingsafval
  • Herziening Verordening Overbrenging Afvalstoffen

Daarnaast zijn er ook nog andere regels in de maak die voor het speelveld van de circulaire chemie belangrijk zijn:

  • Herziening Richtlijn Hernieuwbare Energie: strengere duurzaamheidseisen voor biofuels (belangrijk voor business case biogene grondstoffen voor de chemie)
  • Verordening Carbon Border Adjustment Mechanism: tegen relocatie koolstofintensieve industrie buiten de EU (vanaf 2023 nog niet van toepassing op de chemie, tegen 2026 wel)

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe Brightsite de transitie van de chemische industrie ondersteunt of wilt u hieraan bijdragen?
Neem dan contact met ons op via info@brightsitecenter.com.

Wilt u geen nieuws, ontwikkelingen en waardevolle kennis missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!