Maria van der Hoeven: “Dit innovatieve model gaat de chemische industrie helpen vergroenen”

Testimonial

De chemische industrie staat voor grote veranderingen. Om de lange termijn klimaatdoelen te realiseren moeten we omdenken. De hele keten gaat op de schop, van grondstof tot eindproduct en alles wat daartussen in zit. Dit vergt ingewikkelde keuzes tussen en combinaties van verschillende innovaties en waardeketens. In deze nieuwsbrief introduceert Brightsite het SCIAR-model dat van bron tot hergebruik de waardeketens in beeld brengt. Dit model stelt de gebruiker in staat om de complexiteit van de transitie te overzien.

Het SCIAR-model van Brightsite beschouw ik als een geweldige innovatie, omdat het integraal alle verschillende mogelijkheden en routes van deze transitie helder weergeeft. Het model kent als basisprincipe het denken van bron tot hergebruik en vice versa. Het bijzondere aan dit model is dat alle parameters en afhankelijkheden meegenomen zijn vanuit een circulaire gedachte. Dit integrale inzicht is echt uniek en innovatief. Bovendien is het model ook praktisch toepasbaar, omdat het inzicht geeft in het proces van de waardeketen en de uitkomst. Met het model kun je zowel vanuit de bron als vanuit de klant redeneren. Ook de eisen die klanten stellen aan product, proces en bron kunnen worden meegenomen, daarmee heeft het model een commerciële waarde.

Vanuit een corporate responsibility gedachte is bij bestuur en aandeelhouders van de chemische industrie het inzicht ontstaan dat investeren in verduurzaming cruciaal is voor het voorbestaan van ondernemingen. Dit inzicht wordt gestimuleerd door het maatschappelijk debat, recente rechtszaken en doordat financiële instellingen selectiever worden in investeringsdoelen. We zijn er nog niet, maar het paradigma is aan het verschuiven. En dat moet gestimuleerd worden. Educatie en methodieken spelen hierbij een belangrijke rol. Het SCIAR-model biedt kansen en zal bijdragen door vanuit systeemdenken te leren omgaan met alle onzekerheden in afgewogen scenario’s. Op basis van dit model kan de chemische industrie haar keuzes baseren richting vergroening. Het is daarom goed dat Brightsite het systeemdenken hoog in het vaandel heeft en ‘tooling’ aanbiedt zoals het SCIAR-model.

Maria van der Hoeven
Senior fellow CIEP (Clingendael International Energy)
Voorzitter MCBA (Marc Cornelissen Brightlands Award)