Op weg naar een duurzame chemie op Chemelot

Artikel

Nieuwe uitgave: Brightsite Transition Outlook

Overhandiging eerste exemplaren aan Jo Peters, voorzitter Chemelot Circular Hub en Jacqueline Vaessen, boegbeeld Topsector Chemie.

Arnold Stokking, Managing Director Brightsite:

“Met trots presenteer ik Brightsite’s eerste Transition Outlook (BTO), het document dat laat zien hoe en wanneer de klimaatdoelen op Chemelot gehaald kunnen worden en wat daarvoor nodig is. Een toekomstbestendig Chemelot vraagt om gezamenlijke, duurzame innovatie met processen die aansluiten bij de behoefte van de site als geheel en aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen in Nederland.”

Transforming industry

De chemische industrie, in Limburg grootschalig actief op de locatie Chemelot Geleen, kan gezien haar omvang een substantiële bijdrage leveren aan de realisatie van de klimaatdoelen. In deze Brightsite Transition Outlook wordt een overzicht gepresenteerd hoe en wanneer de klimaatdoelen op Chemelot kunnen worden gerealiseerd en wat daarvoor nodig is. Brightsite ondersteunt hiermee de site users bij hun investeringen in de toekomst van Chemelot. De doelstellingen voor 2030 kunnen naar verwachting grotendeels worden gerealiseerd door inmiddels geïdentificeerde maatregelen. De nul-emissiedoelstelling voor 2050 vergt echter nog diverse nieuwe oplossingen.

Gezamenlijk -bedrijven, kennisinstellingen en overheid- de transitie vormgeven en de klimaatdoelen op Chemelot realiseren

Integrale aanpak & scenario’s afwegen

Een toekomstbestendig Chemelot vraagt om gezamenlijke, duurzame innovatie. Technologieën die daarvoor nodig zijn worden nog niet toegepast op industriële schaal en opschaling is een belangrijke uitdaging. Als Brightsite creëren we een totaaloverzicht en helpen we bedrijven op Chemelot bij het maken van de juiste keuzes voor innovatieve technologieën. Zetten we processen in die voorzien in de behoefte van de site als geheel én passen binnen de toekomstige ontwikkelingen in Nederland. Vanuit systeemdenken en doordacht modelleren beter omgaan met onzekerheden in afgewogen scenario’s. In deze Brightsite Transition Outlook wordt ingegaan op de belangrijkste technologische, maatschappelijke en educatieve oplossingsrichtingen.

Randvoorwaarden voor succesvolle transitie

Waar de bedrijven op Chemelot nu vrijwel geheel afhankelijk zijn van leveranciers van de fossiele grondstoffen nafta en aardgas en grijze elektriciteit, zal dat in de toekomst ook zo zijn voor de levering van groene grondstoffen en duurzame, CO2-vrije energie. Dit vereist het verbeteren van de voorwaarden waaronder nieuwe ketenvorming tussen de chemie en nieuwe toeleverende sectoren zoals de afvalverwerking en de landbouw tot stand kan komen. Ook is op industriesites zoals Chemelot veel meer elektriciteit nodig, wat een exponentiële uitbreiding vereist van de infrastructuur voor opwekking, transport en systeemmanagement. Voor een kansrijke transitie van de chemische industrie is intensieve samenwerking met lokale en regionale overheden essentieel.

Download de Brightsite Transition Outlook

Download de Brightsite Transition Outlook brochure, onderbouwing of infographic. Voor de engelse versies klik hier

Overhandiging eerste uitgave aan Jo Peters, voorzitter Chemelot Circular Hub en Jacqueline Vaessen, boegbeeld Topsector Chemie

Op 7 april mochten we deze Brightsite Transition Outlook overhandigen aan Jacqueline Vaessen, boegbeeld Topsector Chemie en Jo Peters, ambassadeur en voorzitter van Chemelot Circular Hub tijdens de Regio Boardmeeting. Een mooie weerspiegeling van het samen – bedrijven, kennisinstellingen en overheid – vormgeven aan de transitie om de klimaatdoelen in Nederland te halen.

Wilt u met ons samenwerken?

Groene chemische industrie is duurzaam, innovatief en concurrerend. Als Brightsite kunnen we als geen ander een impuls geven aan de ontwikkeling en commerciële toepassing van innovatieve technologieën die nodig zijn om de klimaatdoelen te halen. Wilt u meer weten of wilt u hieraan bijdragen, neem dan contact met ons op via info@brightsitecenter.com