Methodes om opkomende gevaren te identificeren

De transitie naar klimaatneutraliteit betekent voor de chemische industrie een overstap naar nieuwe grondstoffen en nieuwe of gewijzigde technologieën. Daarnaast zullen systemen om de industrie heen ingrijpend veranderen. Dit vraag om aangepaste en nieuwe methodes om de gevaren bijtijds te her- en onderkennen: methodes die waarschijnlijk meer dynamisch van aard zijn. Over zulke methodes om opkomende gevaren te identificeren gaat de volgende expert opinion.

Tot voor kort waren de processen in de chemische industrie min of meer uitontwikkeld: maximale efficiency, stabiele procesvoering, bekende gevaren en bijbehorende maatregelen voor een beheerst proces en af en toe nog een incrementele verbetering. Ook de manier waarop we naar proces gerelateerde gevaren kijken is daarmee min of meer uitontwikkeld: een storingsanalyse uitgevoerd door een multidisciplinaire groep van experts met de nadruk op veilige, stabiele bedrijfsvoering. Bij wijzigingen het Management of Change proces. Één keer in de vijf jaar een cyclische storingsanalyse. Dit alles ondersteund door statische berekeningen van risico contouren.

De processen van de toekomst zijn echter nog lang niet uitontwikkeld. Ook de systemen eromheen zullen minder gericht zijn op stabiele bedrijfsvoering. Denk hierbij aan een intermitterende elektriciteitsvoorziening, variërende kwaliteit van grondstoffen en circulair watergebruik dat behalve aan veiligheid ook andere eisen stelt aan water-, warmte- en afvalmanagement. In andere woorden: bij processen van de toekomst kan een meer dynamische bedrijfsvoering – inspelen op en omgaan met veranderingen – voordelig en zelfs nodig zijn. Tot nu toe bepaalt een beperktere dynamiek hoe vaak je moet nagaan of er gevaar dreigt en of iets aangepast moet worden. Denk aan de snelheid waarmee de huidige processen veranderen, zoals bij batch processen of bij opkoken /decoken.

Het is duidelijk dat bovenstaande ontwikkeling naar frequentere variaties van een ‘wekelijkse of zelfs dagelijkse dynamiek’ bij een klassieke bedrijfsvoering gemakkelijk tot onhoudbare situaties kan leiden, zoals een dagelijks scherp verhoogde veiligheidsinspanning, of de constatering dat niet meegegaan kan worden met internationale ontwikkelingen om te flexibiliseren. Een meer dynamische bedrijfsvoering vraagt echter om een vernieuwde veiligheidsbenadering. Een benadering waarin technische aanpassingen zowel in hardware als in procesveiligheid, procesbeveiligingen en procesbesturing (o.a. door de inzet van verder gaande digitalisatie) en integrale procesveiligheidsaspecten opnieuw worden geïntegreerd. De methodieken die hierbij ontwikkeld dienen te worden, vatten we hier samen onder de naam ‘dynamische methoden’.

Naast het minder op stabiele performance gerichte karakter van toekomstige processen zijn er meer redenen om over meer dynamische methodes na te denken. In de toekomst zal het tekort aan experts alleen maar toenemen. Het inbouwen van expertkennis in meer dynamische (beheers)systemen zal cruciaal worden voor een goede bedrijfsvoering.

Als laatste betreft dit ook veranderingen rondom de chemische industrie. Er zijn systeemtransities gaande die invloed op de chemische industrie hebben. Een transitie waarin alles verweven is en waarin we met elkaar moeten uitvinden wat werkt en wat niet werkt. Wat zijn barrières, mogelijkheden, interacties, terugkoppelingen in en tussen systemen?

Het uitgangspunt bij toekomstige ontwerpen is Safe by Design (SbD). Volledige SbD wordt eerst nagestreefd. Een analyse van verwachte dynamiek (de van buitenaf komende externe dynamiek) en nagestreefde interne procesdynamiek (de ambitie, de manier waarop een proces hiermee om moet gaan), vormt zowel de basis voor SbD als voor de dan nog resterende procesbeveiligingen. Deze ‘IPDSA’ (Integral Process Dynamics Safety Analysis) kan opgevat worden als een vernieuwde veiligheidsbenadering die bijvoorbeeld Demand Side Response voor energie (DSR), mogelijk maakt.

Tijdens en na de transitie is het noodzakelijk om voortdurend te observeren en bij te sturen op de vele aspecten die bij de chemische industrie een rol spelen, denk aan: grondstoffen, beschikbare elektriciteit, beschikbaarheid van experts, maatschappelijk acceptatie, veranderende wetgeving, veranderende normen en waarden en nog veel meer. We zullen moeten wennen aan continue verandering. Dat speelt zowel bij onze bestaande fabrieken in nieuwe situaties als voor nieuwe

Heeft u vragen over dit onderwerp, wilt u een bijdrage leveren aan dit programma of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact op met Esta de Goede, manager van deze programmalijn. We kijken er naar uit je te ontmoeten!