Veiligheid en maatschappelijke acceptatie

Veiligheid is onze eerste prioriteit, zodat aan het eind van de dag iedereen in goede gezondheid naar huis terugkeert. We streven er altijd naar een goede buur te zijn, voor zowel onze interne als externe buren. De programmalijn Veiligheid en maatschappelijke acceptatie richt zich op het borgen van de integrale procesveiligheid en de maatschappelijke acceptatie.

Om aan onze doelstellingen te voldoen en dit te blijven doen in een veranderende omgeving, werken wij aan verschillende subthema’s binnen drie hoofdthema’s:

  • Veiligheid & Leiderschap
  • Governance & Processen
  • Asset Ontwerp & Beheer
Download flyer

In een reeks aan Expert opinions deelt Esta de Goede haar professionele mening. Haar doel? Bewustzijn creëren voor het belang van veiligheid en sociale acceptatie als enablers voor de transitie naar een duurzame chemische industrie.
> Ga naar Expert opinion

Interesse in samenwerking?

Ik kom graag met u in contact om te bespreken hoe we samen kunnen werken.

De veiligste, meest concurrerende en meest duurzame chemie- en materialen site

Het toekomstperspectief is dat Chemelot in 2025 de veiligste, meest concurrerende en meest duurzame chemie- en materialen site in West-Europa is. In 2050 is Chemelot succesvol geweest in het implementeren en handhaven van de hoogste veiligheidsnormen in een veranderende industrie. Chemelot is een industrieleider op het gebied van veiligheid en deelt zijn expertise met anderen. Elke dag keren alle medewerkers in goede gezondheid terug naar huis in een samenleving die onze aanwezigheid accepteert.

Wilt u een bijdrage leveren aan dit programma, of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact op met Programma Manager Esta de Goede. Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Brightsite levert een belangrijke bijdrage aan de transitie van de chemische industrie naar hernieuwbare energie- en grondstoffen, met als doel de sector klimaatneutraal en circulair te maken met behoud van werkgelegenheid. Veiligheid & maatschappelijke acceptatie zijn randvoorwaarden voor de transitie naar een duurzame chemische industrie. In deze reeks aan Expert opinions deelt Esta de Goede (Programma Manager Safety & Society) haar professionele mening. Haar doel? Bewustzijn creëren voor het belang van veiligheid en sociale acceptatie bij toekomstige innovaties en ontwikkelingen. Vraag Esta om met u mee te denken.

Esta: “Veiligheid is naar mijn mening een onderbelicht thema bij het ontwikkelen van oplossingen voor de duurzaamheidstransitie. Momenteel ligt de focus van voorstellen vaak op technologie en geld. Bij Brightsite vormen veiligheid en acceptatie de basis van onze innovaties, technieken en scenario’s. Cruciaal voor toekomstbestendige ontwikkelingen die impact hebben. Het moet veilig zijn voor de medewerkers, het milieu en de samenleving, anders wordt het niet geaccepteerd en heeft het weinig nut. Veiligheid en acceptatie is geen stilstaand veld, maar constant in beweging. De normen verschuiven door technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Prestaties in de toekomst vragen om een gecoördineerde, systematische en multidisciplinaire programmatische en projectmatige aanpak. Het vraagt om vooruitdenken en voortbouwen op huidige en toekomstige wetgeving en samenleving. De samenleving verandert en accepteert geen risico’s en overlast meer. Ik deel mijn ‘Expert opinion’ in een serie, om u op weg te helpen.”

Nieuwe opkomende gevaren die de energie- en grondstoffentransitie met zich mee gaan brengen

We zijn bekend met de gevaren van onze huidige chemische processen. We hebben passende maatregelen in onze fabrieken getroffen ten aanzien van de hieraan verbonden risico’s. Maar heeft u er al eens over nagedacht dat die gevaren kunnen veranderen door de energie- en grondstoffentransitie waarmee Nederland klimaat neutraal wil worden? Of dat bestaande maatregelen door toekomstige veranderingen in de bedrijfsvoering niet meer zullen volstaan? In expert opinion 3 gaan we in op de nieuwe opkomende gevaren die de energie- en grondstoffentransitie met zich mee gaan brengen. Het gaat dan met name over nieuwe gevaren van de nieuwe processen, denk aan grootschalig waterstofgebruik, plasma chemie, elektriciteit.

Upcoming…

De derde Expert opinion wordt in april 2022 gedeeld.

Is uw procesveiligheidsanalyse fit for purpose?

De chemische industrie investeert fors in robuuste HSE (Health, Safety and Environment) managementsystemen, maar ook in initiatieven die de procesveiligheid continu verhogen. HSE-management staat de komende jaren voor grote uitdagingen door de toenemende complexiteit als gevolg van digitalisering en de opkomst van nieuwe technologieën. Door deze veranderende situatie zijn reguliere HSE-managementsystemen en -methodieken mogelijk niet langer geschikt als middel om vooraf risico’s te identificeren en te beoordelen. We moeten ons realiseren dat de methoden die we tegenwoordig gebruiken, zijn geëvolueerd met de bedrijven die we zijn, met de technologieën die we gebruiken. In deze Expert opinion gaan we vanuit dit perspectief in op de PVA methodiek (Procesveiligheidsanalyse). De focus van de PVA ligt op het gebied van chemische gevaren, chemische interacties en procescondities.

What is een procesveiligheidsanalyse (PVA)? Bent u zich ervan bewust dat de manier waarop u een PVA uitvoert misschien niet past bij de technologieën die nodig zijn voor de transitie? Op welk moment in een ontwikkeling moet een PVA uitgevoerd worden? Klik op het tabblad hierboven om de Expert opinion te lezen.

Is uw procesveiligheidsanalyse fit for purpose?

Het fundament voor de PVA is gelegd door één van de grondleggers van procesveiligheid – Trevor Kletz – in de jaren 80 van de vorige eeuw. Een PVA is een gestructureerde methode die bedoeld is om één van de aspecten van inherent veilig ontwerp te identificeren, namelijk de inherente gevaren van chemische processen. Met de PVA kan worden geëvalueerd of het mogelijk is deze gevaren te elimineren en mogelijke effecten van resterende gevaren te beheersen. Met als doel preventie, vermindering en bescherming om een veilige omgeving te bereiken. Het elimineren van inherente chemische gevaren leidt tot een inherent veilig ontwerp. Met andere woorden: Safe-by-Design. Het resultaat van een PVA is een basis document voor het managen van uw procesveiligheid. Het is de gedocumenteerde kennis van chemische gevaren die moet worden gebruikt bij ontwerp, bedrijfsvoering en Management of Change. Voor veel bedrijven zijn de details van de gebruikte PVA meegegroeid met de aard van het type productieprocessen, gebruikte grondstoffen en eindproducten.

Brightsite is zich ervan bewust dat voor de transitie van de chemische industrie naar klimaatneutraliteit nieuwe processen met andere grondstoffen, energiebronnen en werkwijzen ontwikkeld moeten worden. Dit betekent dat de PVA-methode die we normaal gesproken gebruiken mogelijk niet meer geschikt is voor het beoogde doel. Dus besloten we terug te gaan naar de basisprincipes van de PVA en de toepasbaarheid op verwachte toekomstige vereisten te controleren. Vervolgens passen we deze (eventueel aangepaste) uitgangspunten toe op onze nieuwe ontwikkelingen.

We beginnen met PVA in de vroegste stadia van onze ontwikkelingen. En we zullen de PVA in de loop van de ontwikkeling steeds bijwerken. In onze PVA maken we een gevareninventarisatie op basis van chemische gevaren, chemische interacties en het beoogde chemische proces. Via de sleutelwoorden: minimaliseren, vervangen, verminderen en vereenvoudigen beoordelen we hoe we gevaren kunnen elimineren of minimaliseren. Ons perfecte team hiervoor is een multidisciplinaire groep en een onafhankelijke voorzitter.

Gebruikt u een PVA-methode om de gevaren van de processen die u nodig heeft voor de transitie te identificeren? Brightsite is benieuwd naar uw ervaringen. Neem contact op met Esta de Goede, manager van dit programma. We kijken er naar uit u te ontmoeten!

Veiligheid & maatschappelijke acceptatie in de transitie naar een duurzame chemische industrie

Brightsite wil aantonen dat de doelstellingen van het Nederlandse klimaatakkoord voor 2030 en 2050 bereikt kunnen worden door bestaande technieken toe te passen en nieuwe technologieën op industriële schaal te ontwikkelen. Technologieën waarmee de chemische industrie circulair en klimaatneutraal kan worden.

Zijn de innovatieve nieuwe technologieën en scenario’s voor de transitie van de chemische industrie naar circulair en klimaatneutraal levensvatbaar? Zijn ze veilig en geaccepteerd door de samenleving? Kennen we de gevaren en risico’s van nieuwe ontwikkelingen? Klik op het tabblad hierboven om de Expert opinion te lezen.

Veiligheid & maatschappelijke acceptatie in de transitie naar een duurzame chemische industrie

Wij zijn ervan overtuigd dat technologieën en scenario’s voor de transitie van de chemische industrie naar circulair en klimaatneutraal alleen haalbaar zijn als ze veilig en maatschappelijk geaccepteerd zijn. We moeten dus de gevaren en risico’s van nieuwe ontwikkelingen kennen. We moeten deze risico’s en gevaren vermijden en voorkomen. We moeten de mening van de samenleving over onze ontwikkelingen begrijpen en er rekening mee houden. Brightsite wil de juiste beslissingen nemen, op feiten en wetenschap gebaseerd.

Naast het ontwikkelen van (nieuwe) technologieën en transitiescenario’s ontwikkelt Brightsite ook een aanpak om scenario’s, veiligheids- en maatschappelijke aspecten vanaf de vroege stadia van de ontwikkeling van een technologie aan te pakken. Onze horizon is voorbij 2030 richting 2050. We beseffen dat we de toekomst moeten ontwerpen en hiernaar moeten ontwikkelen. We gaan uit van de huidige normen en waarden op het gebied van veiligheid & maatschappij en anticiperen en betrekken toekomstige trends en ontwikkelingen.

We hopen dat u met ons mee wilt op onze reis naar een veilige en maatschappelijk geaccepteerde klimaatneutrale chemische industrie en we zullen u regelmatig op de hoogte houden van onze voortgang en overwegingen.

Heeft u vragen over dit onderwerp, wilt u een bijdrage leveren aan dit programma of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact op met Esta de Goede, manager van deze programmalijn. We kijken er naar uit je te ontmoeten!