Verduurzaming & beperkte leveringszekerheid groene stroom vereisen flexibilisering processen

Artikel

De transitie naar een klimaatneutraal Chemelot in 2050 gaat gepaard met de nodige uitdagingen. Elektrificatie van processen zal resulteren in een toenemende vraag naar CO₂-vrije elektriciteit. Is er voldoende groene elektriciteit beschikbaar? Hoe wordt deze naar Chemelot getransporteerd? Zijn fabrieken in staat flexibeler te worden door bijvoorbeeld af te schakelen bij schaarste en daarmee stroom betaalbaar te houden? Dit alles vraagt in ieder geval om een passende en tijdig beschikbare energieinfrastructuur en om flexibiliteit. In dit artikel gaan we met netbeheerder TenneT en de Provincie Limburg in gesprek over de uitdagingen rondom de vraag naar, het aanbod en de infrastructuur van groene stroom. 

Voor de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire industrie is veel nieuwe infrastructuur voor transport en opslag van elektriciteit, waterstof, warmte, CO₂ en grondstoffen nodig. Wat elektriciteit betreft is duidelijk dat de vraag vanuit de industrie door de verduurzaming zal toenemen, ingeschat wordt met een factor 4 binnen 15 jaar. Doordat processen worden geëlektrificeerd gaan fabrieken meer elektriciteit gebruiken en wordt de industrie afhankelijker van elektriciteit. Anderzijds wordt het aanbod minder stabiel, omdat elektriciteitswinning steeds afhankelijker wordt van zon en wind.

Jan-Jaap van Halem, procesmanager Klimaatakkoord bij de Provincie Limburg:

“Wind op zee moet beschikbaar komen voor heel Nederland, zoals het Groningse gas en de Limburgse kolen. De concurrentiepositie van Chemelot moet gelijk blijven aan de clusters aan de kust.”

René Slaghek
Programma Manager
+31 (0)6 20 01 59 35

Herkent uw bedrijf zich in de werkwijze van Brightsite?

Het toekomstperspectief is dat Chemelot de nationale doelstellingen voor broeikasgasreductie heeft gehaald door de meest kosteneffectieve maatregelen te implementeren en tegelijkertijd de productie te waarborgen. In 2050 is Chemelot volledig CO₂-neutraal, op basis van een optimaal transitiepad. Wilt u een bijdrage leveren aan dit programma, of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact met ons op.