Gezamenlijk klimaatdoelen realiseren én een toekomstige duurzame circulaire economie vormgeven

De tweede editie van de Brightsite Transition Outlook laat zien dat de transitie naar een circulaire industrie gepaard zal gaan met schaarste: schaarste aan groene energie, aan groene grondstoffen en aan industrieel water. Waar tot dusver met name de energietransitie aandacht krijgt, staat nu de grondstoffentransitie centraal. Brightsite Transition Outlook (BTO) 2023 is geschreven voor bedrijven, kennisinstellingen, beleidsmakers en ondersteunende instanties, die samen de grondstoffentransitie voor de chemie gestalte geven. Aan de hand van een fictief chemiecomplex, CHEM-NL, wordt inzicht gegeven in oplossingsroutes en benodigde hoeveelheden aan hernieuwbare grondstoffen en energie.

Download de Brightsite Transition Outlook

Deze uitgebreide analyse biedt inzichten in de grondstoffentransitie van de Nederlandse chemische sector en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan.

Adviesraad Brightsite enthousiast over BTO 2023

“Brightsite Transition Outlook schetst relevant toekomstbeeld dat ertoe doet”

Emmo Meijer: “Ik vind het goed en verfrissend dat er met de BTO een stap gemaakt wordt naar een allesomvattend plaatje rondom de transitie van de chemische industrie. Tot dusver praat iedereen over zijn eigen puzzelstukje en paradepaardje, maar komt er maar geen holistische view tot stand. De BTO geeft het overzicht dat nodig is om de transformatie naar een duurzame, circulaire chemie te kunnen maken en schetst een relevant toekomstbeeld dat ertoe doet.”

Marcel Wubbolts: “Ik ben erg enthousiast over de BTO. De infographic is sterk en vertelt het holistische verhaal. Het is goed dat de BTO de energie- en grondstoffentransitie aan elkaar koppelt. Met behulp van het CIMS (Chemelot Integral Model System) model kan gekeken worden hoe de chemie eruit kan komen te zien, een breed scala aan factoren in ogenschouw nemend. Nu moeten we met elkaar de dialoog aangaan, alle betrokken stakeholders – industrie, burgers, overheden en ngo’s –, en op basis van feitelijke informatie zoals de CIMS-bevindingen.”

Infographic: de grondstoffentransitie voor de chemie, inzichtelijk gemaakt voor etheen en ammoniak

De infographic – een belangrijk onderdeel van het BTO – geeft inzicht in toekomstige uitkomsten volgend uit verondersteld succes, zoals vereiste hoeveelheden grondstoffen en energie en de afhankelijkheid van grondstofopties van de beschikbaarheid van CO2-vrije energie. Cijfers voor CHEM-NL 2050 hangen af van te maken keuzes. Als CCS in 2050 verleden tijd is, gebruikt klimaat-neutraal CHEM-NL in 2050 een combinatie van recyclaat, biomateriaal of CO2 uit lucht, aangevuld met CO2-vrije elektriciteit en groene waterstof voor de productie van groene ammoniak, etheen en co-producten.

Hoe lees ik de infographic uit Brightsite Transition Outlook 2023?

De infographic geeft inzicht in de vraag naar grondstoffen en andere aspecten, als de drie mogelijke bronnen voor koolstof en waterstof, afval, biomassa of lucht en water, elk afzonderlijk zouden worden gebruikt om de totale productie van CHEM-NL (CHEM-NL zijnde een fictief chemiecomplex gebaseerd op de huidige nationale productie van ethyleen en ammoniak) te vergroenen. De onderlinge verschillen tussen deze routes stemmen tot nadenken en zijn gebaseerd op de veronderstelde onbeperkte beschikbaarheid van deze grondstoffen en technologieën.

BTO Roadshow – Uitnodiging tot dialoog

Wat betekent de grondstoffentransitie voor uw regio?

Met BTO 2023 als input, ingebed in het Groene Chemie, Nieuwe Economie transitieproces gaan we graag in gesprek met stakeholders uit de verschillende regionale klimaat- en industrietafels: Wat betekent de grondstoffentransitie voor uw regio? Waar komen de niet-fossiele grondstoffenvoor uw industriële energie- en materialenbehoefte vandaan? Hoe kunnen we verder inzicht verkrijgen in de transitiepaden van uw regio? Is de kwantitatieve analyse via het CIMS-model ook voor uw cluster een bruikbare tool? En hoe kunnen we samen optrekken op weg naar een duurzame toekomst?

In de BTO komt aan bod:

  • Waarom versnelling in verduurzaming alleen mogelijk is als we in staat zijn de schaarste aan groene koolstof en energie weg te nemen én inefficiënt gebruik kunnen voorkomen.
  • Hoe de grondstoffentransitie onlosmakelijk verbonden is met de energietransitie.
  • Waarom de grondstoffentransitie niet los kan worden gezien van een duurzame aanpak van industrieel watergebruik.
  • Dat de industrietransitie grote gevolgen heeft voor de maatschappij en vraagt om een proactieve benadering van burgerparticipatie.
  • Dat het ‘ideale toekomstscenario’ afhankelijk is van kaders en richtlijnen van Europa en nationale overheden voor stimulerende ondersteuning van de grondstoffen- en energietransitie.

Klimaattafels

Mei | TNO Business Team | Industrietafel Midden-West Brabant
Juni | Industrietafel RWE
29 juni | Chemelot Circular Hub regio board Limburg
11 juli  | Universiteit Maastricht professoren
13 juli  | BioBased Circular core team
18 juli  | Brightsite Colloquium
28 augustus  | Shell Moerdijk
31 augustus  | Natuur en Milieu
4 sept | Economic Board Zuid Holland Task Force Circulair
12 sept | Contactgroep beleid Provincies EZK en I&W
27 sept | Chemport Groningen
4 okt | Topteam Chemie
11 okt | Hogeschool Zuyd & CHILL | Provincie Zeeland /Smart Delta Resources
7 nov | Jaarcongres Groene Chemie, Nieuwe Economie

Tijdens onze BTO Roadshow gaan we graag met partijen in dialoog over onze bevindingen.

Schrijvers BTO 2023: een blauwdruk voor circulariteit op Chemelot

Op Chemelot is de zoektocht naar duurzaamheid en circulariteit niet alleen een abstract ideaal, maar een tastbaar doel. De site streeft ernaar om tegen 2050 een volledig circulaire chemiesite te zijn. Personen als Céline Fellay, Programma Manager Transitiescenario’s & systeemintegratie bij Brightsite, en Paul Brandts, Intelligence Officer bij Brightsite, lopen voorop in deze hervormingsslag en hebben de laatste maanden, in samenwerking met de Brightsite Programma Managers hard gewerkt aan de tweede Brightsite Transition Outlook.

Paul Brandts, Intelligence Officer bij Brightsite:

“BTO 2023 fungeert als een aanjager voor verandering en overbrugt de kloof tussen onderzoeksresultaten en de praktische uitvoering ervan in de buitenwereld.”

Céline Fellay, Programma Manager Transitiescenario’s & systeemintegratie:

“Onze analyse is van toepassing op talloze sectoren en landen in Europa, waar energie-efficiëntie cruciaal is. Door inzichten te delen kunnen we een veel grotere impact hebben.”

Wilt u bijdragen aan de transitie van de chemische industrie?

Brightsite zet zich in voor het realiseren van een duurzame, concurrerende chemische industrie. Hiervoor leveren we een belangrijke bijdrage aan de transitie van de chemische industrie naar hernieuwbare energie-en grondstoffen, met als doel de sector klimaatneutraal te maken met behoud van werkgelegenheid.

Herkent u zich in de werkwijze van Brightsite? Wilt u meer weten over hoe wij aankijken tegen de transitie in de chemie of wilt u met ons samenwerken?

Deze publicatie is mede tot stand gekomen met ondersteuning van ChemistryNL en de Provincie Limburg.

   

Proud partners | Sitech Services | TNO | Maastricht University | Brightlands Chemelot Campus

Lees ook BTO 2022: Op weg naar een duurzame chemie op Chemelot

In 2022 kwam de eerste Brightsite Transition Outlook uit met daarin een overzicht van hoe en wanneer de klimaatdoelen op Chemelot kunnen worden gerealiseerd en wat daarvoor nodig is. Brightsite ondersteunt hiermee de site users bij hun investeringen in de toekomst van Chemelot. De doelstellingen voor 2030 kunnen naar verwachting grotendeels worden gerealiseerd door inmiddels geïdentificeerde maatregelen. De nul-emissiedoelstelling voor 2050 vergt echter nog diverse nieuwe oplossingen. 

Nieuws over BTO 2023